قائمتنا

Espresso

99 klo

Espresso Macchiato

99 klo

Caramel Macchiato

99 klo

Americano

99 klo

Cappuccino

99 klo

Coffee Latte

99 klo

Cortado

99 klo

Mocha

99 klo

White Mocha

99 klo

Toffee Coffee

99 klo

Turkish Coffee

99 klo

French Coffee

99 klo

Saudi Coffee

99 klo

Spanish Latte

99 klo

[

Hot Chocolate

99 klo

Hot White Chocolate​

99 klo

French Latte

99 klo

French Mocha

99 klo

Nirvana

99 klo

Sahlab​

99 klo

English Breakfast Tea​

99 klo

grean Tea​

99 klo

Premium Tea​

99 klo

Taify Tea

99 klo

Ginger Tea (red/Green)

99 klo

Ginger Milk

99 klo

Adni Tea​

99 klo

Tea With Milk

99 klo

Karak Tea

99 klo

Karak Tea

99 klo

القسم 1

القسم 2

القسم 1

القسم 2

القسم 1

القسم 2

Espresso

99 klo

Espresso Macchiato

99 klo

Caramel Macchiato

99 klo

Americano

99 klo

Cappuccino

99 klo

Coffee Latte

99 klo

Cortado

99 klo

Mocha

99 klo

White Mocha

99 klo

Toffee Coffee

99 klo

Turkish Coffee

99 klo

French Coffee

99 klo

Saudi Coffee

99 klo

Spanish Latte

99 klo

[

Hot Chocolate

99 klo

Hot White Chocolate​

99 klo

French Latte

99 klo

French Mocha

99 klo

Nirvana

99 klo

Sahlab​

99 klo

English Breakfast Tea​

99 klo

grean Tea​

99 klo

Premium Tea​

99 klo

Taify Tea

99 klo

Ginger Tea (red/Green)

99 klo

Ginger Milk

99 klo

Adni Tea​

99 klo

Tea With Milk

99 klo

Karak Tea

99 klo

Karak Tea

99 klo

Food Allergens

Hot beverages

Cold beverages

LAVENA Crush

99 klo

Mocha Crush

99 klo

Toffee Crush

99 klo

Latte Crush​

99 klo

Oreo Crush

99 klo

White Crush

99 klo

Chocolate Crush

99 klo

Rose Crsh

99 klo

Lemonade Any Flavor​

99 klo

Lavena Majito

99 klo

Orange Juice

99 klo

Mint and Lemon

99 klo

Passion Cocktails

99 klo

Blue Sky Cocktails

99 klo

Strawberry Freeze

99 klo

Milkshake

99 klo

Pistachio Shake

99 klo

Caramel Frappe

99 klo

Iced Americano

99 klo

Iced Caramel Macchiato

99 klo

Iced French Mocha

99 klo

Iced White Mocha

99 klo

Iced vanilla Latte

99 klo

Iced Cappuccino

99 klo

Iced Latte

99 klo

Iced Chocolate

99 klo

Iced Spanish Latte

99 klo

Red Ball Any Flavor

99 klo

Red Mix Bull

99 klo

Cake & Pastry